HMS hos oss

Mennesket er vår viktigste ressurs. Helse miljø og sikkerhet handler i all hovedsak om å opprettholde, og aller helst videreutvikle opparbeidet livskvalitet. Det er avgjørende at vi alle har riktig fokus og motivasjon i forhold til det systematiske HMS-arbeidet. "Litt hver dag, hele tiden" kan være en grei tilnærming. Hva som er livskvalitet merkes ofte ikke før den er borte. Mange assosierer HMS med lover og forskrifter, men HMS er fremfor alt et praktisk fag. Det er ute i drift at HMS-resultater skapes. Lover, forskrifter, instrukser og prosedyrer er konstruktive verktøy for å nå våre målsetninger om null skader på personell og materiell, samt null utslipp til vårt ytre miljø.

- Alle hendelser er menneskeskapte

Den britiske forskeren James Reason sier det slik: Alle hendelser er menneskeskapte, og dermed kan alle hendelser forebygges. Dette er vårt utgangspunkt, og vi snakker ikke lengre om flaks eller uflaks, men om hvor dyktig vi er til å forebygge. Derfor er begrepet sikkerhetsbevisst blitt en sentral verdi hos oss. Vi skal styre risiko. Vårt arbeidsmiljø skal være fullt forsvarlig for den enkelte og våre omgivelser.

Barrierer, - sikkerhet satt i system

Skal vi oppnå et fullt forsvarlig arbeidsmiljø til en hver tid, må vi ha fokus rettet mot risiko. Vi har derfor et bevisst forhold til sikkerhetsbarrierer. Det er viktig at hele organisasjonen har eierforhold til barrierene. Både ledelse og ansatte spiller viktige roller her. Vi har derfor, etter idé fra internasjonalt flysikkerhetsarbeid, videreutviklet vår egen barrieremodell som ivaretar og ansvarliggjør hele organisasjonen.

Verktøy

Vi bruker kjente HMS-verktøy i vårt kontinuerlige forbedringsarbeid. Vi lærer gjennom Total Quality Management (TQM) som er vårt avvikssystem for læring og forbedring. Vi går HMS-runder på ulike nivå i organisasjonen (ledelse, avdeling og prosjekter), samt at vi utfører en rekke revisjoner, grunnleggende sikkerhetskurs, åpne sikkerhetssamtaler (ÅSS) og gjennomfører mer enn 2000 før jobb samtaler årlig. Vi anvender også kjente verktøyer som sikker jobbanalyse (SJA) og andre overordnede analyser som kartlegger og kvantifiserer våre risikoområder. Alt dette samsvarer med våre kvalitetsstyringssystemer som er sertifisert i henhold til ISO 9001 og 14001.

Ydmykhet

I vårt arbeid mot null-visjonen er vi ydmyke i forhold til utfordringene som er knyttet til deler av vår aktivitet. Vi erkjenner at fallhøyden kan være stor, og at vi sannsynligvis aldri kommer helt i mål med vårt systematiske HMS-arbeid; nye mennesker, ny teknologi og ikke minst nye krav gjør det utfordrende og spennende å strekke seg etter nye høyder. I denne dynamikken blir målet derfor å gjøre veien fremover så bred og rett som over hode mulig. Stikkordet er handlekraft.

Publiseringsløsning levert av Argo Internett AS © 2010